Cás A Dojo | Apartat Correu 31 | 07430 Llubi | Balears

EXTENSIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Ens proveïm només amb energia solar, tenim ara una potència de 2 kW d’entrada màxima però no arribam a cobrir totes les necessitats. Una extensió de 660w amb plaques solars és factible amb el nostre convertidor existent (3 kW max)

Preu de la instal·lació (desembre 2017): 1440 €

Suport ara

Compte bancari:
FUNDACIO BIODINAMICA MALLORCA
Colonya Caixa Pollença
ES74 2056 0010 3120 2825 1524

Leave a comment